I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 30 września 2015 roku ( środa ) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie  świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 
  Uchwała RIO w sprawie wydania opinii do informacji Wójta Gminy Osina     o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian  w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata  2015-2024.
 5. Analiza gospodarki odpadami w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
 6. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Łuczak