I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 3 grudnia 2015 roku (czwartek) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Projekt budżetu na 2016 r.
  1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2016 r.
  3. dyskusja
  4. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 5. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie.
 6. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie.
 7. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Przypólsku.
 8. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości  diety  dla radnych.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina.
 11. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 12. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak