Osina, dnia 11 maja 2016 r.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina.
na dzień 20 maja 2016 roku (piątek ) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz  zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok.
 3. Uchwała  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024.
 4. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków  - Urząd Gminy.
 5. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PUWiS.
 6. Uchwała  w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości   z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osina.
 8. Uchwała  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków  w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Uchwała  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 11. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 12. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych.
 13. Uchwała  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 14. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023
 16. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 17. Wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak