Osina, dnia 3 marca 2016 r.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina.
na dzień 10 marca 2016 roku (czwartek) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz  zmian w budżecie Gminy Osinana 2016 rok.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania  i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej.
 4. Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina.
 6. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 7. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 8. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru  podatków  w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2016-2018.
 14. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osina.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 16. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 17. Wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak