Osina, dnia 21-02- 2012 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 05 marca 2012 roku ( poniedziałek ) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 3. Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzach.
 4. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie
 5. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Osina
 6. Uchwała w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i "Najestetycznejszą zagrodę wiejską "
 8. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 10. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie o bezpieczeństwie na terenie gminy
 11.  Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami
 12. Wnioski i zapytania
 13. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski