Osina, dnia  20-03- 2012  r.
BR.0002 / XV  / 2012

 I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień  26 marca  2012 roku ( poniedziałek ) na godz. 13.00 Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  a. stwierdzenie quorum
  b. przedstawienie porządku obrad
  c. przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 3. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na   lata 2012 - 2024
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina
 5. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2013 roku.
 6. Uchwała w sprawie  bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy  Miejscowości Osina na lata 2010 -2017"
 8. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
 9. Informacja dotycząca wyników ewaluacji problemowej w Zespole Szkół Publicznych w Osinie
 10. Informacja Wójta z działalności w okresie między Sesjami
 11. Wnioski i zapytania
 12. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski