Osina, dnia  12-06- 2012  r.
BR.0002 / XVII  / 2012

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień  21 czerwca 2012 roku ( czwartek  ) na godz. 14.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - ustalenie porządku obrad
  - przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy  za 2011 r.
  a) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2011 r.
  b) Dyskusja
  c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2011 rok
 3. Informacja o stanie mienia Gminy
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania  budżetu  za rok 2011
  a) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osina z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
  b) Dyskusja
  c) Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
 5. Uchwała w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży  służbowej radnego Rady Gminy
 6. Opinia  do projektu zmian statutu Celowego Związku Gmin R -XXI
 7. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami
 8. Wnioski i zapytania
 9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski