Osina, dnia 11-05- 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień 21 maja 2012 roku (poniedziałek) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2012 - 2024
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina
 5. Uchwała w sprawie zmian do uchwał – Nr XIV/75/ 2012, Nr XV/85/2012 bezprzetzrgowego wydzierżawienia
 6. Informacja Komendanta Gminnego OSP
 7. Informacja dotycząca oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2011 dla Gminy Osina
 8. Informacja Wójta z działalności w okresie między Sesjami
 9. Wnioski i zapytania
 10. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski