BR.0002 / XXIV / 2013

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 07 marca 2013 roku ( czwartek ) na godz. 13 . 30

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  • stwierdzenie prawomocności obrad,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiniena realizację zadania pod nazwą „ Utworzenie czytelni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osinie na działce ew.203/4 obręb Osina".
 7. Uchwała w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Osina do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.
 9. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty
 10. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 11. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 12. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na „Najładniejszą wieś" i „Najestetyczniejszą zagrodę wiejską".
 15. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds. Konkursu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania.
 16. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski