Osina 30-08-2013 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 12 września 2013 roku (czwartek) na godz. 14.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osina.
 7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 8. Omówienie spraw bieżących:
  1. system gospodarki odpadami,
  2. przygotowania do Dożynek Gminnych,
  3. Fundusz sołecki,
  4. składanie wniosków do budżetu.
 9. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski