I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 27 października 2016 roku ( czwartek) na godz. 14.00.
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Uchwała RIO w sprawie wydania opinii do informacji Wójta Gminy Osina o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Osina.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 10. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Krzywicach.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do projektu: Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowania nauczania do potrzeb rynku pracy. Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w Kontrakcie Samorządowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
  2014-2020 pt. „Inwestycja w rozwój gospodarczy gmin Nowogard, Maszewo, Osina i Powiatu Goleniowskiego”.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 14. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 15. Informacja dotycząca opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie.
 16. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 17. Wnioski i zapytania
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Łuczak

Osina, dnia 05 lipca 2016 r. 

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) na wniosek Wójta Gminy Osina zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Osina. na dzień 8 lipca 2016 roku (piątek ) na godz. 8.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok.
 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak