Informacje podstawowe o projekcie pn.

Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wnioskodawca: Gmina Osina

Rodzaj projektu: systemowy

Rodzaj wsparcia: zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia dodatkowe dla uczniów

Termin realizacji: 3 września 2012r. - 28 czerwca 2013r.

Kwota dofinansowania: 41 703,60 pln

Kwota za jaką zakupiono pomoce dydaktyczne na rzecz szkoły: 31 374,00 pln

Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 46 uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego (uczniowie klas I-III)

Ilość zajęć: 4 rodzaje

1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( 2 GRUPY)

2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ( 2 GRUPY)

3) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych ( 1 GRUPA)

4) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie ( 1 GRUPA)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ