2013.01.26 Konkurs czytelniczy

Na ostatnich w 2012r. zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, odbywających się w ramach projektu „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa" odbył się konkurs czytelniczy.
Konkurs odbył się pod hasłem „ W świecie wierszy Jana Brzechwy". Celem konkursu było : doskonalenie umiejętności czytania, przybliżenie utworów poety, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa.
Uczniowie zaprezentowali wiersze Jana Brzechwy. Każdy uczestnik wykazał się doskonałym opanowaniem umiejętności czytania.

Komisja w składzie : p. Elżbieta Chodor oraz p. Wiesława Staszak wybrała laureatów konkursu :

I miejsce – Oskar Chałan
II miejsce – Oliwia Oryga
III miejsce – Kacper Skamrot

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Katarzyna Paczkowska

 

 

Informacje podstawowe o projekcie pn.

Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wnioskodawca: Gmina Osina

 

 

Postęp rzeczowy w realizacji projektu pn.
Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z założeniami projektu wyznaczono koordynatora, który porozumieniu z pracownikami Urzędu Gminy Osina przygotował procedury zakupu usługi edukacyjnej oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

Na początku września podpisano umowę z nauczycielkami prowadzącymi poszczególne zajęcia dla poszczególnych grup. Dokonano rekrutacji dzieci na zajęcia, uwzględniając wcześniejsze badania umiejętności. W okresie od 17 września do 31 października odbyło się łącznie 38 zajęć (wrzesień- 12, październik- 26). Zajęcia prowadzone były w podziale na 6 grup z zachowaniem równości szans płci (25-dz, 21-ch). Materiały prezentowane na zajęciach zawierały wizerunki zarówno postaci męskich i żeńskich, co pozwoliło na podjęcie tematyki stereotypów związanych z płcią. Poprzez gry i zabawy kształtowano partnerskie zasady współpracy między uczniami i uczennicami oparte na zasadzie wzajemnego szacunku i równego traktowania. Zajęcia odbyły się zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym harmonogramem zajęć. W ramach zajęć zrealizowano treści nauczania zgodne z przedstawionym i zatwierdzonym przez koordynatora programem zajęć. Zgodnie z wytycznymi POKL oznakowano budynek szkoły oraz sale, w których odbywają się zajęcia.

Zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 31 374,00PLN. Wszystkie produkty oznakowano zgodnie z wytycznymi POKL. Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystywane są podczas zajęć z dziećmi. Zaprezentowano je również podczas zebrania z Rodzicami.

Joanna Górczewska - Rudnicka