uwaga azbestInformujemy, że termin naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Osina został wydłużony do dnia 22 kwietnia 2016 roku.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OSINA
Uprzejmie informujemy, że Gmina Osina po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

O przyznanie usługi usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Osina posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe.

Zgłaszane do usunięcia z terenu posesji mogą być wyroby zawierające azbest:

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OSINA
Uprzejmie informujemy, że Gmina Osina trzeci rok z kolei przystępuje do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
O przyznanie usługi usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Osina posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe.
Zgłaszane do usunięcia z terenu posesji mogą być wyroby zawierające azbest:

  1. Uprzednio zdjęte z budynku i złożone na gruncie – w tym przypadku do Urzędu Gminy Osina składa się wypełniony wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 4, 5 wymienionymi we wniosku.
  2. Znajdujące się na budynku – w tym przypadku do Urzędu Gminy Osina składa się wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w nim określonymi

Druk wniosku oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina (bip.osina.pl) w zakładce Informacja o środowisku oraz na stanowisku pracy ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Osina (pok. 111).
Bezpośredni link do wniosków: http://bip.osina.pl/strony/984.dhtml
Termin naboru wniosków: do 31 marca 2015 r.
Planowany termin realizacji zadania - do 31 sierpnia 2015 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup oraz położenie nowego pokrycia dachowego. Zadanie to należy zrealizować we własnym zakresie.

WAŻNE!
W tym roku, po raz kolejny, wnioski do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, na zasadach określonych w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl, zakładka AZBEST
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Piotr Piwko – inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska, pok. 111, tel. 91 39 118 19.

W dniu 23 lipca 2014 roku Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo wraz ze Skarbnikiem Gminy Anetą Kijowską-Gach, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podpisał umowę na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina.

W bieżącym roku, wyroby zawierające azbest, w formie płyt falistych cementowo-azbestowych (eternit), zostaną odebrane od 15 mieszkańców gminy, którzy złożyli stosowne wnioski w tej sprawie. Wyroby azbestowe odbierać będzie wyłoniona w trybie zapytania o cenę firma „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut z siedzibą w Łodzi, ul. Legionów 97, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację tego zadania, opiewającą na kwotę 9 280,65 złotych brutto.

Powyższa kwota będzie w całości refinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Odbiór wyrobów zawierających azbest zostanie zrealizowany na terenie gminy do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OSINA
Uprzejmie informujemy, że Gmina Osina po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
O przyznanie usługi usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Osina posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe.
W celu zgłoszenia budynku do demontażu wyrobów zawierających azbest należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Gminy Osina. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina (bip.osina.pl) w zakładce Informacja o środowisku oraz na stanowisku pracy ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Osina (pok. 111). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Osina, który dostępny jest wraz z wnioskiem.
Termin naboru wniosków: do 11 kwietnia 2014 r.