kapital_ludzki_65px.jpg efs_65px.jpg ue_lewe_65px.jpg

W związku z realizacją projektu systemowego ,,Z bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie poszukuje kandydata do realizacji zadań przewidzianych w Projekcie, na stanowisko Asystent rodziny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Tytuł projektu: " Z bezradności do aktywności"
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08 z dnia 19.05.2008r.

Komunikat w sprawie nowych przepisów wykonawczych do ustawy o  świadczeniach rodzinnych oraz do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z  2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i  trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769) oraz nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).

kapital_ludzki_65px.jpg efs_65px.jpg ue_lewe_65px.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie prowadzi rekrutację osób chętnych, korzystających z pomocy OPS do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie „Z bezradności do aktywności”. Szczegółowe informacje – biuro projektu OPS w Osinie pok. 11 lub pod nr tel. 91 39 108 94.

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja na temat Rządowego program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012 r. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.
Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z  wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w  styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.