Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 26 marca 2015 roku ( czwartek ) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy Osina .

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a. stwierdzenie prawomocności obrad,
b. ustalenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Wnioski i zapytania.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2015.
4. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmiany w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
10. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak