INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 29 grudnia 2015 roku (wtorek) na godz. 10.00
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
 3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 4. Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 5. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
 6. Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości.
 7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023
 9. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 10. Wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak