BR.0002.28.2013  Osina 14-10-2013 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 21 października  2013 roku (poniedziałek ) na godz. 13.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a. stwierdzenie prawomocności obrad,
b. ustalenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Wnioski i zapytania.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.
4. Uchwała w sprawie  udzielenia  dotacji Parafii  Rzymsko Katolickiej PW. Świętego Sylwestra w Strzelewie
5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego.
6. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
7. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
8. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osinie
10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
13. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski