I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 6 grudnia 2013 roku (piątek ) na godz. 13.00.

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:
a.stwierdzenie prawomocności obrad,
b.ustalenie porządku obrad,
c.przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Wnioski i zapytania.
3. Budżet Gminy na 2014 r.
a) Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu
b) Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2014 rok
c) Dyskusja
d) Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2014
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na  lata 2014 – 2024
a) uchwała Składu Orzekającego RIO o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 – 2024
b) uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina na 2014 rok
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok
6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 – 2024
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
8. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków
9. Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
10. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
11. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski