BR.0002. 31 .2014 Osina 4-01-2014 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 13 lutego 2014 roku ( czwartek ) na godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,„Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
 4. Uchwała w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
 5. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Osinie dozałatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącychprzyznawania dodatku energetycznego.
 6. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osinie
 7. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego
 9. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
 11. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski