Osina 15-05-2014 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 30 maja 2014 roku ( piątek ) na godz. 13.00.

Miejscem obrad będzie świetlica wiejska w Krzywicach.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  1. informacja o stanie mienia Gminy
  2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2013 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
  1. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok
 6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014-2024.
 7. Uchwała w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Długołęce.
 9. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski