Osina –siedziba władz gminy, wieś położona 11 km na południowy – zachód od Nowogardu, licząca 912 mieszkańców (stan na 1.09.2008 r.). Przez miejscowość przebiega linia kolejowa Goleniów - Kołobrzeg. Starsza część miejscowości ciągnie się wzdłuż drogi do Przypólska, młodsza wzdłuż szosy
z Węgorzyc do Kikorzy. Przez Osinę przepływa rzeka Stepnica. Najwyższe wzniesienie sięga tutaj 68 m n.p.m. Typ wsi – wielodrożnica z zachowanymi elementami owalnicy.
W pobliżu torów kolejowych wznosi się pagórek zwany JANA, który prawdopodobnie jest prasłowiańskim kurhanem z okresu grobów skrzynkowych. Płaskie wzgórze morenowe zwane GRONDEM, na którym stoi dzisiejszy kościół, jest wczesnośredniowiecznym grodziskiem słowiańskim oraz miejscem pogańskiego kultu.