Na mocy podpisanego 9 grudnia 2015 r. Porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Osina i Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie już po raz szósty realizowany jest w Osinie Program Prac Społecznie Użytecznych.  11 osób skorzysta z możliwości czasowego zatrudnienia. Koordynatorem działań jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

Prace rozpoczęły się od 04.01.2016 r. i potrwają do 31.12.2016 r.

Wszystkie wytypowane osoby są bezrobotne i rekrutują się spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te zaangażowane są do różnego rodzaju prac wykonywanych pod nadzorem sołtysów poszczególnych miejscowości.

Koszty zatrudnienia pokrywa w 40% gmina Osina, w 60% Powiatowy Urząd Pracy. Wymiar czasu pracy nie może przekraczać 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.

Głównym celem tej akcji jest przygotowanie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy. Dodatkową zaletą tej formy pomocy jest uzyskanie przez pracowników społecznie użytecznych wynagrodzenia za pracę a dla gminy możliwość zaangażowania tych osób do różnych prac porządkowych, remontowych czy obsługi imprez gminnych.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa

2015 12 10 jablka7 grudnia 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie otrzymał z Banku Żywności w Nowych Bielicach ponad 2 tony jabłek (dokładnie 2100 kg) z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji. Akcja jest efektem wprowadzonego przez Rosję embarga na polskie warzywa i owoce. Owoce pochodzą od polskich rolników z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Owoce nieodpłatnie trafiły do osób najbardziej potrzebujących.

Wszystkie owoce trafiły do mieszkańców gminy Osina. Głównymi odbiorcami byli świadczeniobiorcy pomocy społecznej i rodziny zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2015r. Jabłka wydawane były w ilości 20 kg (1 - 2 skrzynki ) na rodzinę.

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Obecnie rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

 Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

 Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

 Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

Źródło: MPiPS

Gmina Osina przystąpiła do programu PAI, na czym on polega?

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI) – art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149)

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Nasiona 2015Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie ogłasza zapisy dla osób korzystających z pomocy społecznej na nasiona podstawowych warzyw ogrodniczych z przeznaczeniem na zagospodarowanie przydomowego ogródka

Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatkowej pomocy w naturze, korzystające z pomocy OPS i jednocześnie spełniające podstawowe kryterium dochodowe w kwocie 456 zł/osobę - proszone są o wpisanie się na listę u swojego pracownika socjalnego z rejonu najpóźniej do dnia 31 marca 2015 roku.