2014 10 30 ostatnia sesja 01

W piątek 24 października 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Osinie odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Osina w ramach VI kadencji. Poza wcześniej ustalonym porządkiem obrad Wójt Gminy Krzysztof Szwedo uroczyście podziękował radnym i sołtysom za dobre wykonywanie swoich obowiązków, przez ostatnie cztery lata.
Radni otrzymali pamiątkowe upominki oraz zrobiono wspólne zdjęcie, aby należycie upamiętnić VI kadencję Rady Gminy Osina.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 24 października 2014 roku ( piątek ) na godz. 14 .00.

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Osina . Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  a. stwierdzenie prawomocności obrad,
  b. ustalenie porządku obrad,
  c. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina
 5. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie
 8. Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych
 9. Informacja o stanie realizacji programu oświatowego
 10. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 11. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina 5-09-2014 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 16 września  2014 roku ( wtorek ) na godz.  13.00
Miejscem obrad będzie  sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Osina .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Informacja o przebiegu wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  • uchwała RIO w sprawie wydania opinii do informacji
 4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r
 5. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres  trzech lat nieruchomości położonej w Osinie
 6. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 7. Sprawy bieżące  gminy
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina 23-06-2014 r.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 01 lipca  2014 roku ( wtorek ) na godz. 8 .00.

Miejscem obrad będzie  sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Osina .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r
 4. Uchwała w sprawie  zmiany granic aglomeracji  Osina
 5. Uchwała w sprawie  skargi na działanie Wójta
 6. Uchwała w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 8. Spotkanie na oczyszczalni ścieków  w Osinie
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina 15-05-2014 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 30 maja 2014 roku ( piątek ) na godz. 13.00.

Miejscem obrad będzie świetlica wiejska w Krzywicach.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  1. informacja o stanie mienia Gminy
  2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2013 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
  1. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok
 6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014-2024.
 7. Uchwała w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Długołęce.
 9. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski