I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 30 czerwca 2015 roku ( wtorek ) na godz.  13.00
Miejscem obrad będzie  świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina.

 

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
 3. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 4. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
 5. Dyskusja na temat farm elektrowni wiatrowych.
 6. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 26 maja 2015 roku ( wtorek ) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina.

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
  1. Informacja o stanie mienia Gminy,
  2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2014 r.
  3. Dyskusja,
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania  budżetu  za rok 2014
  1. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osina z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 
  2. Dyskusja
  3. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
 5. Uchwała o zmienia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków (PUWiS)
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (Urząd Gminy Osina)
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok
 9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 10. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) na godz. 13.00.
Miejscem obrad będzie świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy Osina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:

  1. stwierdzenie prawomocności obrad,

  2. przedstawienie porządku obrad,

  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Osina w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gminy Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014-2020.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Osina.

  1. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Goleniowie,

  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie,

  3. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie.

 1. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.

 2. Wnioski i zapytania.

 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 26 marca 2015 roku ( czwartek ) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy Osina .

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a. stwierdzenie prawomocności obrad,
b. ustalenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Wnioski i zapytania.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2015.
4. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmiany w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
10. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

I sesja VII Kadencji Rady Gminy Osina
Sesja inauguracyjna Rady Gminy Osina odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadził najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji - Radny Zdzisław Doszczeczko.

Po uroczystym odsłuchaniu hymnu państwowego Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Krzysztof Górecki wręczył zaświadczenia o wyborze na Radnego, a następnie zaświadczenie o wyborze na Wójta Pana Krzysztofa Szwedo.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Nowo wybrana Rada Gminy przystąpiła do wyboru przewodniczącego RG Osina. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Osina został wybrany Radny Andrzej Łuczak. Również w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osina wybrana została Radna Urszula Witkowska.