Osina, dnia  12-06- 2012  r.
BR.0002 / XVII  / 2012

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień  21 czerwca 2012 roku ( czwartek  ) na godz. 14.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - ustalenie porządku obrad
  - przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy  za 2011 r.
  a) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu  za 2011 r.
  b) Dyskusja
  c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2011 rok
 3. Informacja o stanie mienia Gminy
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania  budżetu  za rok 2011
  a) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osina z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
  b) Dyskusja
  c) Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
 5. Uchwała w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży  służbowej radnego Rady Gminy
 6. Opinia  do projektu zmian statutu Celowego Związku Gmin R -XXI
 7. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami
 8. Wnioski i zapytania
 9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina, dnia 11-05- 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień 21 maja 2012 roku (poniedziałek) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2012 - 2024
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina
 5. Uchwała w sprawie zmian do uchwał – Nr XIV/75/ 2012, Nr XV/85/2012 bezprzetzrgowego wydzierżawienia
 6. Informacja Komendanta Gminnego OSP
 7. Informacja dotycząca oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2011 dla Gminy Osina
 8. Informacja Wójta z działalności w okresie między Sesjami
 9. Wnioski i zapytania
 10. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina, dnia  20-03- 2012  r.
BR.0002 / XV  / 2012

 I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina na dzień  26 marca  2012 roku ( poniedziałek ) na godz. 13.00 Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  a. stwierdzenie quorum
  b. przedstawienie porządku obrad
  c. przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 3. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na   lata 2012 - 2024
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina
 5. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2013 roku.
 6. Uchwała w sprawie  bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy  Miejscowości Osina na lata 2010 -2017"
 8. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
 9. Informacja dotycząca wyników ewaluacji problemowej w Zespole Szkół Publicznych w Osinie
 10. Informacja Wójta z działalności w okresie między Sesjami
 11. Wnioski i zapytania
 12. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Osina, dnia 21-02- 2012 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 05 marca 2012 roku ( poniedziałek ) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 3. Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzach.
 4. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie
 5. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Osina
 6. Uchwała w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i "Najestetycznejszą zagrodę wiejską "
 8. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 10. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie o bezpieczeństwie na terenie gminy
 11.  Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami
 12. Wnioski i zapytania
 13. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski