Osina, dnia 3 marca 2016 r.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina.
na dzień 10 marca 2016 roku (czwartek) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 29 grudnia 2015 roku (wtorek) na godz. 10.00
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
 3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 4. Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 5. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
 6. Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości.
 7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023
 9. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 10. Wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 3 grudnia 2015 roku (czwartek) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Projekt budżetu na 2016 r.
  1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2016 r.
  3. dyskusja
  4. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 5. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie.
 6. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie.
 7. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Przypólsku.
 8. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości  diety  dla radnych.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina.
 11. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 12. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 30 września 2015 roku ( środa ) na godz. 13.00
Miejscem obrad będzie  świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 
  Uchwała RIO w sprawie wydania opinii do informacji Wójta Gminy Osina     o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian  w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata  2015-2024.
 5. Analiza gospodarki odpadami w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
 6. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Łuczak

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 30 czerwca 2015 roku ( wtorek ) na godz.  13.00
Miejscem obrad będzie  świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina.

 

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
 3. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 4. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
 5. Dyskusja na temat farm elektrowni wiatrowych.
 6. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak