BR.0002. 31 .2014 Osina 4-01-2014 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 13 lutego 2014 roku ( czwartek ) na godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,„Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
 4. Uchwała w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
 5. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Osinie dozałatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącychprzyznawania dodatku energetycznego.
 6. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osinie
 7. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego
 9. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
 11. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 6 grudnia 2013 roku (piątek ) na godz. 13.00.

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:
a.stwierdzenie prawomocności obrad,
b.ustalenie porządku obrad,
c.przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Wnioski i zapytania.
3. Budżet Gminy na 2014 r.
a) Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu
b) Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2014 rok
c) Dyskusja
d) Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2014
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na  lata 2014 – 2024
a) uchwała Składu Orzekającego RIO o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 – 2024
b) uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina na 2014 rok
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok
6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 – 2024
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
8. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków
9. Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
10. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
11. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

BR.0002.28.2013  Osina 14-10-2013 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 21 października  2013 roku (poniedziałek ) na godz. 13.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a. stwierdzenie prawomocności obrad,
b. ustalenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Wnioski i zapytania.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.
4. Uchwała w sprawie  udzielenia  dotacji Parafii  Rzymsko Katolickiej PW. Świętego Sylwestra w Strzelewie
5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego.
6. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
7. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
8. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osinie
10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
13. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

Osina 30-08-2013 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 12 września 2013 roku (czwartek) na godz. 14.00.
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.
Porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osina.
 7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 8. Omówienie spraw bieżących:
  1. system gospodarki odpadami,
  2. przygotowania do Dożynek Gminnych,
  3. Fundusz sołecki,
  4. składanie wniosków do budżetu.
 9. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

BR.0002 / XXIV / 2013

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina

na dzień 07 marca 2013 roku ( czwartek ) na godz. 13 . 30

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy Osina, pok. 101.

Porządek obrad: